ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

Naudoti akumuliatoriai

 

PavojingumasSenuose akumuliatoriuose esančios pavojingos medžiagos kenkia aplinkai ir sveikatai: Švino rūgštiniai akumuliatoriai - tai atlieka, turinti daug pavojingų cheminių medžiagų: sunkiųjų metalų ir elektrolito. Netinkamai tvarkomi seni akumuliatoriai irimo proceso metu ar pažeidus akumuliatoriaus korpusą, į aplinką išskiria daug pavojingų medžiagų. Pavojingos medžiagos užteršia gruntinius vandenis, nuodija dirvožemį, augalus, daro neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Dėl sunkiaisiais metalais ir kitomis pavojingomis medžiagomis užterštos aplinkos daugėja odos infekcijų, onkologinių bei kvėpavimo takų ligų, kraujotakos, imuninės, nervų sistemos bei kitų sutrikimų.

Reikalavimas rūšiuoti ir atskirai surinktiAkumuliatorių atliekos turi būti renkamos atskirai:Baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai, tam skirtuose specialiuose konteineriuose, statinėse, dėžutėse ar kitokiose talpyklose. Pavojingų atliekų šalinimas kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis yra uždraustas ir reglamentuojamas teisės aktų.

Šis simbolis, kuriuo paženklintos baterijos ir akumuliatoriai, reiškia, kad baterijų ir akumuliatorių atliekas reikia rinkti atskirai, nešalinti jų kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Po surinkimo simboliu esančios raidės nurodo ar tam tikri elementai (Pb=švinas, Cd=kadmis, Hg=gyvsidabris) yra pačioje baterijoje ar akumuliatoriuje.

Akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemos: Lietuvoje veikia pavojingų atliekų surinkimo ir perdirbimo sistema: švino rūgštiniai akumuliatoriai sėkmingai perdirbami. Vartotojas nebenaudojamą akumuliatorių gali priduoti atliekų tvarkytojui arba specialiai pažymėtą surinkimo vietą.

Iš vartotojų atliekos surenkamos nemokamai, nereikalaujant pirkti naują bateriją ar akumuliatorių. Jos dedamos į tam skirtas specialias talpas, kurios yra paženklintos akumuliatorių surinkimo ženklu.

Priduoti akumuliatorių atliekas galima ir į savivaldybės stambiagabaričių atliekų aikšteles arba pavojingų atliekų surinkimo taškus . Tai pat šios atliekos surenkamos visose prekybos vietose, prekiaujančiose šiais gaminiais.

Informaciją apie atliekų surinkimo taškus, perdirbimo galimybes galima gauti savivaldybių aplinkosaugos skyriuose, akumuliatorių ir baterijų pardavimo vietose, Aplinkos ministerijos tinklalapyje bei kitose informaciniuose leidiniuose.

Perdirbimo svarbaTeisingas akumuliatorių atliekų rūšiavimas, surinkimas, tvarkymas ir perdirbimas saugo aplinką ir tausoja gamtinius išteklius: Pagal Europos Sąjungos reikalavimus, švino turintys akumuliatoriai ir baterijos turi būti surenkamos ir perdirbamos taip, kad būtų galima pakartotinai panaudoti visas ardymo metu susidarančias atliekas – šviną, plastiką, sieros rūgštį ir kitas chemines medžiagas.

Atiduotos atliekų tvarkytojams, didžioji dalis medžiagų vėl grįžta į rinką ir tarnauja žmonėms kaip nauji produktai. Kita dalis atliekų, kurių neįmanoma perdirbti, šalinama aplinkai saugiu būdu.

Tinkamai renkant senus akumuliatorius ir baterijas bei juos perdirbant, taupomi gamtos resursai ir saugoma aplinka.

UAB „Autovarža“, vadovaudamasi Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir LR atliekų tvarkymo įstatymu, baterijas ir akumuliatorius bei baterijų ir akumuliatorių atliekas priima nemokamai. Tinkamai tvarkyti naudotus akumuliatorius - nesudėtinga Baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai, tam skirtuose specialiuose konteineriuose, statinėse, dėžutėse ar kitokiose talpyklose. Tiek akumuliatorių, tiek baterijų atliekų negalima maišyti su kitomis atliekomis. Pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančias teisės normas, visos surinktos baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti perduodamos jas teisę tvarkyti turinčioms įmonėms.

Daugiau informacijos apie tinkamą automobilinių akumuliatorių atliekų tvarkymą rasite tinklapyje www.surenkameakumuliatorius.lt

 

Alyvos atliekos

 

Alyvos atliekos tai mineralinė, pusiau sintetinė ar sintetinė tepimo arba pramoninė alyva, nebetinkama naudoti pagal pirminę paskirtį, pavyzdžiui, naudota vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyva, tepimo alyva, turbinų, hidraulinė alyva.

Alyvų atliekų tvarkymo galimybės: Alyvos atliekų turėtojas (fizinis asmuo) savo pareigą tinkamai atsikratyti atliekomis gali vykdyti pasinaudodamas šiomis galimybėmis:

 • Alyvos atliekas perduoti alyvos atliekas turintiems teisę tvarkyti atliekų tvarkytojams;
 • Alyvos atliekas perduoti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu asmuo naudojasi šių įmonių paslaugomis, tvarkydamas savo transporto priemonę.

Alyvų atliekų keliamas pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai: Panaudota alyva yra užteršta įvairiais metalais: magniu variu, cinku bei kitais sunkiaisiais metalais. Alyvų atliekose aptinkami chlorinti tirpikliai, PCB (polichlorinti bifenilai yra sintetiniai chlorinti angliavandeniai, turintys savybę kauptis biologiniuose organizmuose bei pasižymintys ilgalaikiu neigiamu poveikiu organizmams). Patekę į aplinką sunkieji metalai bei toksinės medžiagos didina kancerogeninį poveikį, kuris gali sukelti vėžinius susirgimus. Alyvų atliekoms patekus į vandens telkinius jų paviršius padengiamas orui nepralaidžia plėvele, ko pasėkoje mažėja deguonies koncentracija vandenyje, todėl jame esantys gyvi organizmai gali pradėti dusti. Atliekoms susimaišius su vandeniu susidaro emulsija, kuri lengvai pažeidžia vandens gyvūnų kvėpavimo organus, patekus į gruntą gali sutrikti augalų ir dirvožemio organizmų aprūpinimas deguonimi. Ypač didelė žala daroma šioms atliekoms prasiskverbus į gruntinius vandenis, kuriuos intensyviai naudoja žmogus.

Alyvų atliekas draudžiama:

 • maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis;
 • deginti neturint spec. leidimų tai daryti;
 • išpilti ar išleisti alyvų atliekas į paviršinio bei požeminio vandens – telkinius bei drenažo ir kanalizacijos sistemas, ant dirvožemio;
 • perduoti alyvų atliekas asmenims, neturintiems teisės tvarkyti alyvų atliekų.

 

 

Padangų atliekos

 

Padangos: sudilusios padangos nugulę pamiškėse, grioviuose ar upės pakrantėje tampa dažna didelio gaisro priežastis. Padangos – naftos produktas, todėl jos labai kaloringos ir labai gerai dega.

Nusidėvėjusios padangos – antrinė žaliava: iš susmulkintų padangų gaunami gumos miltai arba granulės, kurios gali būti naudojamos ir statybinių medžiagų gamyboje, ir įrengiant sporto aikštynų dangas.

 

Draudžiama: naudotas padangas mesti į mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų.

Naudotų padangų surinkimasPagal Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymą, padangų platintojai privalo  nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas padangų atliekas tuo atveju, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų atliekų skaičius (skaičiuojant vienetais) atitinka jo perkamų padangų skaičių.

Primename, kad naudotas padangas taip pat galite nemokamai priduoti UAB „Autovarža“ parduotuvėse, jei atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų atliekų skaičius atitinka jo perkamų padangų skaičių.

Automobilinės atliekos

Panaudotos automobilių dalys – hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai, akumuliatoriai, degalų, tepalų ir oro filtrai – itin kenksmingos aplinkai medžiagos. Netinkamai tvarkomos ir šalinamos sąvartynuose, jos gali kelti pavojų tiek aplinkai, tiek pačių žmonių sveikatai.

Poveikis aplinkai. Automobilių tepalinius amortizatorius, degalų ir tepalų filtrus sudaro metalas ir alyvos ar degalų likučiai. Alyvos atliekų poveikis aplinkai paminėtas anksčiau. Tuo tarpu aplinkoje atsidūręs plienas, iš kurio gaminama didžioji dalis automobilio dalių, tiesiogiai aplinką teršia kur kas mažiau nei alyvos ir sveikatai kelia mažesnę grėsmę. Tačiau iš metalo pagamintas automobilio dalis naudingiau perdirbti nei išmesti į sąvartyną. Pliene yra įvairių medžiagų, geležies, aliuminio, vario, švino, cinko. Nors jos priskiriamos toksinėms medžiagoms, tačiau metalo išmetimą į aplinką galima laikyti netiesiogiai pavojingu. Mat didžiausia kenksmingų medžiagų koncentracija išleidžiama į aplinką ne metalams yrant, o būtent plieno gamybos procesuose. Tuo tarpu perdirbant metalą tausojami ne tik gamtiniai ištekliai, mažiau teršiama nei gaminant plieną iš pirminių žaliavų, bet ir taupoma energija. Metalines automobilių detales perdirbti naudingiau ne tik aplinkosauginiu, bet ir ekonominiu požiūriu.

Automobilinių atliekų perdirbimas. Perdirbant degalų ir tepalų filtrus, tepalinius amortizatorius išgaunamas metalas ir alyva, o iš oro filtrų – plastmasė ir filtruojanti medžiaga. Alyva yra regeneruojama arba sudeginama. O visos iš automobilio dalių išgautos medžiagos – metalas, švinas, plastmasė - naudojamos pakartotinai, gaminant kitą produkciją. Specialistų teigimu, iš antrinių žaliavų pagamintos detalės kokybe prilygsta gaminamoms iš pirminių žaliavų.

Automobilines atliekas draudžiama:

 • maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis;
 • perduoti automobilines atliekas asmenims, neturintiems teisės tvarkyti atliekų.

 

Automobilinių atliekų tvarkymo galimybės:

 • susidariusias, sukauptas atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui;
 • palikti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu asmuo naudojasi šių įmonių paslaugomis, tvarkydamas savo transporto priemonę.

 Informaciją apie atliekų surinkimo taškus, perdirbimo galimybes galima gauti savivaldybių aplinkosaugos skyriuose, akumuliatorių ir baterijų pardavimo vietose,  Aplinkos ministerijos tinklalapyje bei kitose informaciniuose leidiniuose.

 

Akumuliatorius bei padangas galite priduoti jų prekybos vietose, taip pat ir mūsų prekybos vietose:

 • Juozapavičiaus g. 8, Alytus
 • Ulonų g. 31a, Alytus

Visos teisės saugomos. UAB "Autovarža"

Sprendimas : Public secrets LT